Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden verbonden aan de toekenning van de Anne-Marie van der Lindenprijs

  1. De toegezegde donatie is gemaximeerd en zal onder geen enkele voorwaarde hoger worden.
  2. Uw organisatie mag haar rechten of verplichtingen uit hoofde van deze prijs niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons aan derden overdragen.
  3. Onze donatie is gebaseerd op de van u te ontvangen gegevens, in het bijzonder de projectomschrijving en de begroting met dekkingsplan. Indien de verantwoording lager is dan de ingediende begroting zal de donatie naar rato worden aangepast.
  4. U dient ons tijdig schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in uw organisatie, de projectopzet, de begroting, het dekkingsplan, de startdatum van het project en andere omstandigheden die van invloed (kunnen) zijn op (de hoogte van) onze donatie, alsmede op de voortgang van het project.
  5. Onze donatie wordt verleend onder voorwaarde van een juiste nakoming door uw organisatie van de met ons gemaakte afspraken. Wij behouden ons het recht voor onze donatie in te trekken, of de hoogte daarvan aan te passen, wanneer:
  6. Wij behouden ons het recht voor om publiciteit te geven aan de door ons verstrekte donatie. Indien u uit publiciteitsoverwegingen onze naam wilt gebruiken, dan verzoeken wij u die correct en volledig te hanteren: Anne-Marie van der Lindenprijs.
  7. De donatie wordt pas definitief gemaakt nadat alle gevraagde stukken door ons zijn ontvangen en door ons akkoord zijn bevonden.
  8. De betaling van onze donatie kan, afhankelijk van het project, in termijnen plaatsvinden.
  9. Ter beoordeling van een goede voortgang van de door ons te ondersteunen activiteiten plegen wij graag overleg met u, wanneer wij dit nodig of wenselijk achten.